"به بهانه حذف نام شهدا از برخی معابر شهر"

فایل عکس: 
نوع تبلیغ: 
عکس
جایگاه بنر: 
جایگاه C